Commit db37f79e authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

Update README.md

parent 585e71b3
......@@ -3,20 +3,20 @@
Stávající CanSat kit je již technicky nevyhovující požadavkům (zpětná vazba o týmů), hlavně kvůli:
*nedostatecná SW podpora
*chybici SW modularita
*nedostatečná velikost paměťi chipu pro nahrání složitějších programů
*nizká propracovanost kitu pro implementaci sekundarní mise
*vysoká technologická náročnost na sestavení kitu, především pájení jednotlivých spojů
*omezené možnosti kitu (pouze teplota a tlak), bez dalších základních funkcí
* nedostatecná SW podpora
* chybici SW modularita
* nedostatečná velikost paměťi chipu pro nahrání složitějších programů
* nizká propracovanost kitu pro implementaci sekundarní mise
* vysoká technologická náročnost na sestavení kitu, především pájení jednotlivých spojů
* omezené možnosti kitu (pouze teplota a tlak), bez dalších základních funkcí
Nový kit by měl mít tyto základní vlastnosti:
*zjednoduseny SW pristup k senzorum a jejich datum
*minimalni verze SW pro primarni misi s dokumentaci
*snadne vlozeni vlastnich slozitejsich funkci kompatibilnich s arduinem
*snadná rozšířitelnost na sekundární misi (vyšší výkon procesoru)
*pokročilé základní funkce (GPS, ukládání na uSD kartu...)
*snadná sestavitelnost kitu bez nutnosti náročného pájení
*edukační a popularizační charakter formou práce s KITem (snadné pochopení a wow efekt)
*propojení a prezentace výsledků na moderních zařízeních (tablet, smartphone, web)
\ No newline at end of file
* zjednoduseny SW pristup k senzorum a jejich datum
* minimalni verze SW pro primarni misi s dokumentaci
* snadne vlozeni vlastnich slozitejsich funkci kompatibilnich s arduinem
* snadná rozšířitelnost na sekundární misi (vyšší výkon procesoru)
* pokročilé základní funkce (GPS, ukládání na uSD kartu...)
* snadná sestavitelnost kitu bez nutnosti náročného pájení
* edukační a popularizační charakter formou práce s KITem (snadné pochopení a wow efekt)
* propojení a prezentace výsledků na moderních zařízeních (tablet, smartphone, web)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment