Commit 896bf5a0 authored by Michal Rybka's avatar Michal Rybka

add new sch

parent 6a31e469
### Idea block diagram
![block](block_v3.png)
Stávající CanSat kit je již technicky nevyhovující požadavkům (zpětná vazba o týmů), hlavně kvůli:
* nedostatecná SW podpora
......@@ -19,4 +16,10 @@ Nový kit by měl mít tyto základní vlastnosti:
* pokročilé základní funkce (GPS, ukládání na uSD kartu...)
* snadná sestavitelnost kitu bez nutnosti náročného pájení
* edukační a popularizační charakter formou práce s KITem (snadné pochopení a wow efekt)
* propojení a prezentace výsledků na moderních zařízeních (tablet, smartphone, web)
\ No newline at end of file
* propojení a prezentace výsledků na moderních zařízeních (tablet, smartphone, web)
### Idea block diagram
![block](block_v3.png)
### Schematic
![sch](HW/sch.png)
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment